Om Värderating

Bisdata har utvecklat starkabolag.se med Värderating, som är den första gratistjänsten med rating baserat på företagsvärdering. Du kan snabbt och enkelt få en objektiv rating och se hur ett företag presterar jämfört med andra företag i samma bransch och storleksklass. På starkabolag.se visas en rating baserad på värde, stabilitet och lönsamhet i förhållande till andra företag.

De företag som har högst rating inom en viss bransch och storleksklass tilldelas VVV-rating (trippel-V) och de företagen med lägst rating V- (V-minus). Ratingmodellen bygger på Bisdatas välbeprövade metod för företagsvärdering.

Värderatingen är indelad i en 5-gradig skala:


VVV
Högsta Värderating
VV
Mycket hög Värderating
V+
Hög Värderating
V
Låg Värderating
V-
Lägsta Värderating
-
Företaget uppfyller inte de kriterier som ställs för att erhålla en Värderating

Förutsättningar för att erhålla en Värderating

- registrerad som aktiebolag hos Bolagsverket
- minst ett inlämnat bokslut
- minst 500 tkr i nettoomsättning
- bolaget måste ha en SNI-kod (branschtillhörighet)
- samtliga för värderatingen använda nyckeltal måste vara beräkningsbara
- både bolag och koncerner tilldelas en Värderating

Om ratingsmodellen

Ratingmodellen utgår ifrån ett antal nyckeltal som är av central betydelse vid en systematisk finansiell analys av ett företag. Bland dessa nyckeltal ingår mått som beskriver företagets lönsamhet, finansiella styrka samt likviditetsförhållande. Totalt utnyttjas fler än 10 olika nyckeltal för att fastställa företagets rating. Vid beräkningen vägs det relativa utfallet för respektive nyckeltal samman till en övergripande rating. Viktningen för respektive nyckeltal och vilken nivå de tillordnas i den övergripande ratingen beror på nyckeltalens olika egenskaper.

Samtliga nyckeltal utvärderas i förhållande till andra företag i samma bransch och i samma storlek. Detta medför att ratingberäkningen för ett företag tar hänsyn till företagets relativa position i förhållande till en jämförbar grupp av företag. Då flera nyckeltal har karaktären av att vara bransch- och storleksberoende är det viktigt att dessa faktorer är korrekta i beräkningsunderlaget (SNI-kod och antal anställda). Företagets klassificering baseras helt på de rapporterade uppgifterna och hänsyn till exempelvis ägarstruktur och eventuell finansiell uppbackning från moderföretag har inte tagits.

Den genomförda ratingen ska ses som en indikation på företagets finansiella hälsa och värde baserat på ett antal faktorer. Ratingen ska inte ur något perspektiv ses som en definitiv hälsodeklaration utan endast som en relativ indikator i förhållande till liknande företag. Det kan finnas faktorer som inte fångas upp i denna klassificering som påverkar företagets finansiella hälsa och övriga framtidsutsikter. Sådana förhållanden känner företagsledningen bäst till och ska tas i beaktande för att få en ännu mer komplett utvärdering av företaget i fråga.

Med Värderating blir det enkelt att jämföra företag mellan olika branscher och i olika storleksklasser vad gäller deras relativa prestation enligt Value Direct-modellen. Företag kan även med Värderating följa hur de presterar jämfört med sina branschkollegor över tid.

Värderating kan även användas för benchmarking och vara ett komplement vid finansiell analys av företag tillsammans med Value Direct. Värderatingen ska däremot inte förväxlas med kreditrating. En kreditrating används när ett företag t ex söker en kredit. På starkabolag.se visas en rating baserad på värde, stabilitet och lönsamhet i förhållande till andra företag.

Bisdata AB står bakom starkabolag.se och tjänsten bygger på information från källor som bedömts som tillförlitliga. Bisdata AB kan varken garantera källornas tillförlitlighet eller starkabolag.se´s fullständighet eller riktighet. Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt skada, av vilket slag det än må vara, som grundar sig på användande av starkabolag.se